Bioetička pitanja u vezi sa sigurnošću lijekova kod vulnerabilnih skupina

Authors

  • Zoran Todorović
  • Anja Živanović
  • Dragana Protić

Keywords:

vulnerabilne populacije, sigurnost lijekova, pristanak obaviještenog ispitanika

Abstract

U cilju procjene stavova studenata medicine u odnosu na sudjelovanje vulnerabilnih subjekata
u kliničkim ispitivanjima, proveli smo studiju presjeka (N = 174, studenti dodiplomskih
studija Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu). Studija presjeka provedena
je tijekom jednog dana, na slučajno odabranim uzorcima studenata 3. godine (95/493
studenata) i 6. godine (79/510 studenata). Ukupno je odgovoreno na 83 % postavljenih
pitanja. Rezultati studije pokazali su da studenti našeg fakulteta uglavnom nisu voljni
sudjelovati kao dobrovoljci u kliničkim ispitivanjima, niti raditi u nehigijenskim romskim
naseljima. Studenti su naglasili važnost dobivanja pristanka i djeteta i roditelja za sudjelovanje
u kliničkom ispitivanju. Kada su u pitanju ispitivanja novih lijekova na populaciji starijih
dementnih bolesnika, većina ispitanika smatra da informirani pristanak treba biti sličan
pristanku za bilo koju drugu populaciju. U zaključku, tekući medicinski kurikulum treba
biti više usmjeren na procjenu sigurnosti lijekova u vulnerabilnim skupinama. Posebno je
potrebno unaprijediti rad s pripadnicima marginaliziranih skupina (npr. dodatna edukacija,
posjeti nehigijenskim romskim naseljima i zajednički projekti).

Published

2013-12-15